Học 10 thành ngữ Việt Nam bằng tiếng Anh qua hình ảnh

Thành ngữ "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" trong tiếng Anh là "Courtesy costs nothing". 

hoc-10-thanh-ngu-viet-nam-bang-tieng-anh-qua-hinh-anh

Better safe than sorry: Cẩn tắc vô áy náy.

hoc-10-thanh-ngu-viet-nam-bang-tieng-anh-qua-hinh-anh-1

When in the Rome, do as the Romans do: Nhập gia tùy tục.

hoc-10-thanh-ngu-viet-nam-bang-tieng-anh-qua-hinh-anh-2

Money make the mare go: Có tiền mua tiên cũng được.

hoc-10-thanh-ngu-viet-nam-bang-tieng-anh-qua-hinh-anh-3

The die is cast: Bút sa gà chết.

hoc-10-thanh-ngu-viet-nam-bang-tieng-anh-qua-hinh-anh-4

Two can play that game: Ăn miếng trả miếng.

captioncaptioncaptioncaptioncaption

Silence is gold: Im lặng là vàng.

captioncaptioncaptioncaptioncaption-1

No pain, no gain: Có làm thì mới có ăn.

captioncaptioncaptioncaptioncaption-2

Birds of a feather flock together: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

captioncaptioncaptioncaptioncaption-3

Jack of all trades, master of none: Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

captioncaptioncaptioncaptioncaption-4

Courtesy costs nothing: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.